Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

 

Na dziedzictwo kulturowe gminy Stupsk składają się:

– obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską (zabytki architektury i budownictwa,

założenia zieleni),

– zabytki sztuki ludowej i zabytki ruchome,

– zabytki sztuki sepulkralnej (cmentarze),

– stanowiska archeologiczne.

 

Na obszarze działalności Parafii ochroną konserwatorską objęte są:

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

(układ opisu: Miejscowość/ Rodzaj obiektu/ Nr rejestracji)

Morawy:

park krajobrazowy dworski pocz. XX w. A-239 z dnia 08.10.1981r.

Stupsk:

park krajobrazowy dworski 2 poł. XIX w. A-236 z dnia 08.10.1981r.

stawy na terenie parku A-236 z dnia 18.10.1991r.

 

Parki zabytkowe – dworskie:

(układ opisu: Miejscowości /Okres powstania /Nr rejestracji zabytków)

Morawy pocz. XX w. A-239 z dnia 08.10.1981r.

Strzałkowo ok.1900r. –

Stupsk 2 poł. XIX w. A-236 z dnia 08.10.1981r

 

Cmentarze

Stupsk:

cmentarz parafialny rzym.-kat. pocz. XX w.

stary cmentarz wiejski

cmentarz wojenny ewangelicko-augsburski

 

Wykaz obiektów zabytkowych – z gminnej ewidencji zabytków:

(R) wpisany do rejestru zabytków

(E) wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków

 

Konopki

dwór, mur. ok. 1900r.

młyn mur. ok. 1910r.

dom nr 28 ul. Kredytowa drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 3 ul. Mławska mur. l. 30 te XX w.

dom nr 6 ul. Mławska drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 12 ul. Przemysłowa mur 1 ćw. XX w.

dom nr 1 ul. Spółdzielcza drew. 1 ćw. XX w.

Morawy

park krajobrazowy dworski pocz. XX w. (R)

Strzałkowo

park ok. 1900r.

dom nr 34 mur. d. czworak 1 ćw. XX w.

dom nr 2 drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 6 drew. l. 20-30 XX w.

dom nr 13 drew. XIX/XX w.

bud. gosp. nr 13 mur. XIX/XX w.

dom nr 14 drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 15 drew. 1 ćw. XX w.

bud. gosp. nr 15 mur. 1 ćw. XX w.

dom nr 39 mur. 1 ćw. XX w.

Stupsk

park krajobrazowy dworski 2 poł. XIX w. (R)

cmentarz parafialny rzym-kat. pocz. XX w. (E)

cmentarz przykościelny (admin – teren wokół kościoła, wykorzystywany jako cmentarz conajmniej do początku XIX w., obecnie brak widocznych śladów cmentarzyska)

stary cmentarz wiejski

cmentarz wojenny ewangelicko – augsburski

d. szkoła drew.1930r

budka dróżnika drew. ok. 1880r.

dom nr 2 ul. Sienkiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 20 ul. Sienkiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 21 ul. Sienkiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 35 ul. Sienkiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 6 ul. Mickiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 13 ul. Mickiewicza drew. l. 20-30 XX w.

dom nr 16 ul. Mickiewicza drew. 1 ćw. XX w.

dom nr 28 ul. Mickiewicza drew. 4 ćw. XIX w./1 ćw. XX w.

dom nr 34 ul. Mickiewicza drew./mur. 1 ćw. XX w.

dom nr 40 ul. Mickiewicza mur. 1 ćw. XX w.

dom nr 8 ul. Kościuszki drew. l. 30 XX w.

dom nr 9 ul. Kościuszki mur. 1 ćw. XX w.

 

Na terenie gminy nie ma charakterystycznego zdobnictwa czy szczególnych form zabudowy.

Jedynym przejawem sztuki ludowej są kapliczki i krzyże przydrożne wymagające ochrony (brak ich

inwentaryzacji) – admin: parafialny krok w kierunku inwentaryzacji – mapa.

Zinwentaryzowane zabytki ruchome stanowią głównie elementy wyposażenia

kościołów.

 

Stanowiska archeologiczne ( układ opisu Miejscowość /Nr AZP/ Charakter stanowiska)

Strzałkowo 1 40-60/28 osada

Strzałkowo 2 40-60/27 osada

Strzałkowo 3 40-61/10 osada

Strzałkowo 4 40-61/11 osada, cmentarzysko

Strzałkowo 5 40-61/12 ślady osadnictwa

Strzałkowo 6 40-61/13 ślad osadnictwa

 

Stupsk 1 40-61/1 ślad osadnictwa

Stupsk 2 40-60/25 grodzisko, osada przygrodowa

Stupsk 3 40-61/2 cmentarzysko

Stupsk 4 40-60/26 ślady osadnictwa, osada

Stupsk 5 40-61/5 ślady osadnictwa, osada

Stupsk 6 40-61/4 ślad osadnictwa, osada

Stupsk 7 40-61/3 osada

Stupsk 8 40-61/6 ślad osadnictwa, osada

Stupsk 9 40-61/7 znalezisko luźne

Stupsk 10 40-61/8 ślady osadnictwa

 

Na podstawie:

S T U D I U M  UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY S T U P S K

– Uchwała Rady Gminy  nr X/49/15 BIP

 w części dotyczącej terenu Parafii Stupsk (opracowanie/skrót admin)

#

Na stronach polskiezabytki.pl:

Morawy

Strzałkowo

Stupsk