Stupsk_Decyzja_B

NID1

NID2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Grodzisko położone jest pośród podmokłych, rozległych łąk na zachodnim skraju niewielkiego wyniesienia, w zakolu cieku wodnego o nazwie Dunajczyk. Wał grodziska zachował się najlepiej od strony północno-wschodniej, gdzie osiąga wysokość ok. 3m licząc od jego wnętrza. Średnica grodziska wynosi ok. 40m, zaś majdanu – ok. 15m.

Wokół grodziska rysuje się ledwo widoczne zagłębienie – niegdyś fosa. Na łąkach otaczających grodzisko występuje w dużych ilościach materiał ceramiczny w postaci fragmentów wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych. Stan zachowania obiektu jest dobry, grodzisko stanowi nieużytek pośród łąk.

Ochrona konserwatorska
Grodzisko w Stupsku, stan. nr AZP 40-60/25 (w miejscowości nr 2) objęte zostało ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków decyzją z dnia 11 marca 1949 roku pod numerem 6/49.
Historia badań
W 1957 zostały przeprowadzone badania weryfikacyjne. Wykopaliskowe badania sondażowe odbyły się w roku 1967, J. Pyrgała. Zarówno badania weryfikacyjne, jak i sondażowe prowadzone były z ramienia Zakładu Polskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN. Kolejne badania weryfikacyjne miały miejsce w 1982 r. w ramach AZP – przeprowadził je i sporządził dokumentację M. Czarnecki.
Wyniki badań archeologicznych
W trakcie wykopaliskowych badań sondażowych, w ramach wykopu założonego w północno-zachodniej partii grodziska, odsłonięto nawarstwienia i pozyskano materiał zabytkowy pozwalający ustalić ramy chronologiczne funkcjonowania grodu na XI-XII w. W części wykopu obejmującej wewnętrzny stok wału odsłonięto cztery warstwy osuwiskowe z wału oraz warstwę stanowiącą najprawdopodobniej część jądra wału. W trakcie badań zadokumentowano również warstwę kamieni z dolnej części lica wału. W części wykopu obejmującej majdan grodziska odkryto fragment półziemianki z kamienną podłogą. Zachowały się również ślady po drewnianej konstrukcji zrębowej ścian półziemianki oraz pozostałości przylegającego do niej pieca kopułkowego. Czytelna była konstrukcja pieca składająca się z warstwy silnie przepalonej gliny (spód pieca) przykrytej kamienną kopułą.
Datowanie
W oparciu o odsłonięte nawarstwienia kulturowe oraz pozyskany materiał zabytkowy ustalono, że grodzisko w Stupsku użytkowane było w okresie wczesnego średniowiecza od XI do XII wieku.
Oprac. A. Byszewska

Geographic coverage: iid:2491137/SP.1

Format: text

Subject: Stupsk; registered monument; middle ages; early middle ages;hillfort; rejestr zabytków; wczesne średniowiecze; rejestr; grodzisko

Identifier: oai:nid.pl:3:113

Language: PL

Rights: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2009

Publisher: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Source: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Data provider: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Provider: CARARE

Providing country: Poland

Zdjęcia grodziska

Żródło: Federacja Bibliotek Cyfrowych