Kółka rolnicze w okręgu przasnyskim (1938)

wpis w: Aktualności | 0

W 1938 roku największą liczbę kółek (49) wykazywało Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Przasnyszu, należąc do przodujących w tym zakresie w województwie warszawskim. Mniej liczna była organizacja kółkowa w powiecie makowskim, jeszcze mniej w powiecie pułtuskim i ostrołęckim … Continued

Ciechanów i Różan w Pamiętniku Płockim

wpis w: Aktualności | 0

Pamiętnik Historyczny Płocki T.II W. Hipolita Gawareckiego Wiadomość historyczno-statystyczna o mieście Ciechanowie oraz Opis miasta Różana i wiadomość o jego errekcyinym przywileju. Ciechanów, niegdyś ziemi Ciechanowskiey stołeczne- i jedno z największych miast w Mazowszu, kiedy i przez kogo założone było, … Continued

Ziemia Różańska

wpis w: Aktualności | 0

Ziemia Różańska, wydzielona z dawnej Kasztelanii Ciechanowskiej, położona na północnym Mazowszu, znajdowała się pomiędzy Ziemiami Ciechanowską a Łomżyńską. Obejmowała ona obszar 922 km2 (na powiat makowski przypadało 353 km2 a na różanski 569 km2 , obejmowało w XVI w. odpowiednio … Continued

Krzyżewscy elektorami królów

wpis w: Aktualności | 0

Elekcję Władysława Wazy na króla polskiego przeprowadzono na polu elekcyjnym między Wolą a Warszawą 8.XI.1632r. Wydarzyło się to w 192. dniu bezkrólewia po śmierci Zygmunta III. Krzyżewscy wśród elektorów króla: Źródło: Krzyżewscy uczestniczyli także w elekcji: w 1669 r. na … Continued

Przasnysz A.D. 1564

wpis w: Aktualności | 0

Lustracya miasta Przasnysza w roku 1564 odbyta w Woiewództwie Mazowieckiem in corpore Starostwa Ciechanowskiego za Pamiętnikiem Historycznym Płockim W. Hipolita Gawareckiego:

Józef Krzyżewski i jego potomkowie

wpis w: Aktualności | 0

Każdy człowiek na świecie ma swoich przodków aż od początków historii ludzkości. Ma też więc własną historię swojej rodziny tak, jak mają ją całe narody i państwa. Niestety większość ludzi zna dzieje rodziny maksymalnie do trzeciego pokolenia. Swoich dziadków jeszcze … Continued

Na wschodnich rubieżach Polski

wpis w: Aktualności | 0

Lipiec 2019, migawki z pobytu w Tykocinie, Supraślu, Poczopku (silvarium), Kopnej Górze (arboretum, cmentarz Powstańców Listopadowych), Kruszynianach, Białowieży i na Szlaku Dębów Królewskich

Ostrowscy h. Nieczuja

wpis w: Aktualności | 0

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 – 1861 Elżbiety Sęczys wymienia wylegitymowanych Ostrowskich herbu Nieczuja: Ostrowscy tego herbu z ziemi dobrzyńskiej za Piotr Gałkowski Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej WIX – XX wieku: Materiały źródłowe: #Paweł Ostrowski

Spis szlachty Królestwa Polskiego 1851

wpis w: Aktualności | 0

Ogła­sza­ją­cy się ni­niej­szem Spis Szlach­ty Kró­le­stwa Pol­skie­go obej­mu­je imio­na, na­zwi­ska i her­by nie­tyl­ko głów fa­mi­lij któ­rym osta­tecz­ne za­twier­dze­nie szla­chec­twa na­stą­pi­ło, ale za­ra­zem ich dzie­ci któ­rym od­dziel­ne świa­dec­twa szla­chec­kie­go po­cho­dze­nia zo­sta­ły wy­da­ne, i któ­re z tego po­wo­du w księ­gach szla­chec­kich pod … Continued