Spis szlachty Królestwa Polskiego 1851

wpis w: Aktualności | 0

Ogła­sza­ją­cy się ni­niej­szem Spis Szlach­ty Kró­le­stwa Pol­skie­go obej­mu­je imio­na, na­zwi­ska i her­by nie­tyl­ko głów fa­mi­lij któ­rym osta­tecz­ne za­twier­dze­nie szla­chec­twa na­stą­pi­ło, ale za­ra­zem ich dzie­ci któ­rym od­dziel­ne świa­dec­twa szla­chec­kie­go po­cho­dze­nia zo­sta­ły wy­da­ne, i któ­re z tego po­wo­du w księ­gach szla­chec­kich pod od­dziel­ne­mi po­zy­cy­ami są za­pi­sa­ne. Spo­rzą­dzo­ny był pier­wot­nie po 1 Stycz­nia 1850 r.; po­nie­waż jed­nak wy­dru­ko­wa­nie one­go znacz­ne­go cza­su wy­ma­ga­ło, w cią­gu któ­re­go zwięk­szy­ła się licz­ba osób wy­le­gi­ty­mo­wa­nych, prze­to oso­by nowo przy­by­łe, w od­dziel­nym Do­dat­ku za­miesz­czo­ne zo­sta­ły. Licz­ba przy imie­niu szlach­ci­ca po­ło­żo­na, zna­czy nu­mer pod któ­rym ten­że w księ­dze szla­chec­kiej wła­ści­wej li­te­ry jest za­pi­sa­nym; gwiazd­ka ozna­cza, że szla­chec­two słu­ży mu z ty­tu­łu, po ogło­sze­niu pra­wa na­by­te­go; a dwie gwiazd­ki, że ro­dzi­na taka, albo po­je­dyn­cze onej człon­ki, po­dwój­ny ty­tuł do szla­chec­twa udo­wod­ni­li, to jest przed ogło­sze­niem pra­wa i po ogło­sze­niu pra­wa na­by­ty. W ostat­nim ra­zie po­wo­ły­wa­ne są dwie licz­by, z któ­rych pierw­sza ozna­cza nu­mer we wła­ści­wej Księ­dze Szlach­ty daw­niej­szej, na­stęp­na zaś nu­mer ta­kiej­że Księ­gi Szlach­ty No­wej. Aby unik­nąć nie­po­ro­zu­mień mo­gą­cych mieć miej­sce z po­do­bień­stwa imion i na­zwisk osób nie­wy­le­gi­ty­mo­wa­nych z imio­na­mi osób, spi­sem ni­niej­szym ob­ję­te­mi, i spis ten w uży­ciu zwłasz­cza przy ba­da­niach są­do­wych zro­bić prak­tycz­nym, do­da­wa­ne są przy imio­nach szlach­ty za­ra­zem imio­na ich oj­ców, a gdzie i to jesz­cze oka­za­ło się nie­do­sta­tecz­nem, imio­na dzia­dów są po­wo­ły­wa­ne (…)

Dane dotyczące nazwiska Kołakowski:

Spis zawiera także:
Kakowski h. KOŚCIESZA. Stanisław Wawrzyniec, s. Walentego 779 Ostrowski h. Nieczuja Paweł s. Mikołaja 199

Źródło informacji:

Kołakowski w Dodatku II do spisu szlachty (1854):

#Kołakowski #Kołakowski Piotr s. Grzegorza #Kakowski #Kakowski Stanisław Wawrzyniec s. Walentego #Ostrowski #Ostrowski Paweł s. Mikołaja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.